Warframe Update 18.5 : Sands of Inaros


Για μία ακόμα φορά οι developers του παιχνιδιού αποδεικνύουν πόσο αφοσιωμένοι είναι στην κοινότητα των παικτών του Warframe. Εκτός από τις προσθήκες στο gameplay, έχουν κάνει και δεκάδες διορθώσεις/βελτιώσεις στον τεχνικό τομέα:

6IEKyKC.png

New Warframe: Inaros

Inaros -  Risen from the sands, Inaros commands the desert's fearsome power.
DESICCATION: blasts enemies with a wave of cursed sand, blinding and damaging them while also stealing their health.

DEVOUR  marks your target, trapping it in quicksand. Charging the ability will draw them towards Inaros for devouring.  Alternatively, Inaros or his allies can activate the target, transferring a percentage of its health and shields. If the target dies by the hands of Inaros, a sand shadow will spawn to assist him.

SANDSTORM transforms Inaros into a whirling spiral of sand, gathering nearby pickups and throwing enemies away. Enemies previously marked for devour within its radius will drained of shields and health.

SCARAB SWARM is a charged ability, converting your health into hardened scarab armor. Discharge it to inflict a swarm of insects toward your enemies. Any survivors will have their health drained and bestowed upon your allies within radius.

 

New Quest: Sands of Inaros

Baro Ki’Teer is searching for riches under the sands of Phobos, but he needs Tenno help in order to find his fortune.

 

New Enemies

FERAL KAVAT -  A feral Kavat. Feral Kavats can be found in all Derelict Missions, except Defense.  

HYEKKA -  A Grineer-enhanced Kavat, trained to hunt down Infestation.

HYEKKA MASTER -  Summons a Hyekka to fight for it.  Hyekka Masters will replace Drahk Masters on Phobos (Grineer Settlement tileset).  They will also appear in any Grineer Mission that features Infested, and may also appear in other Missions that spawn Grineer enemies.

 

New Weapons

LESION -  Pierce enemy defenses at a comfortable melee distance

MUTALIST CERNOS - Overcome with Infestation, this bow’s arrows now spread poisonous contagion to any surface they hit.

DUAL TOXOCYST - Brain-strikes excite this bioweapon, causing it to rapidly release toxic munitions.

 

New Cosmetics

New Landing Craft - XIPHOS - Featuring Sentry Gun air-support, this stylish Landing Craft is an asset in any battle.

ABRASYS SYANDANA - Evokes stone scarred but not destroyed by the sea’s tireless onslaught.

CELESTIA SYANDANA - Displays Daily Conclave Challenge progress, with a beam of light for each completed challenge.

INAROS ANUBIS HELMET - A uniquely-styled alternate helmet for Inaros.

'DOJO' COLOUR PICKER - a colour palette based on the Dojo Pigment colours!

NEW PROFILE ICONS - Palatine Rhino, Nemesis Nyx, and The Corpus have new Profile Icons!

 

New General Features:

 • The Randomizer is here! Players can now customize their loadout and appearance using the ‘Randomize’ button in the Arsenal under Loadout Options!
 • Players can now search through their weapons or Warframes in the Arsenal via a ‘Search’ bar in the upper left.
 • Players can now access and organize their Arsenal Loadout by selecting their Loadout in the upper left corner of the Arsenal menu.
 • Players can now equip a Sigil on their Operator in the Operator Customizations menu.
 • Acquiring a Mod that is not yet in your collection will flag the Mod as ‘New’ in the End of Mission screen details.
 • Simaris's offerings have been expanded to include 2 New Mods:
 • Health Conversion: Picking up Health Orbs grants up to 450 armor, stacking up to 3 times. Taking damage will consume a stack after 2 seconds.
 • Energy Conversion: Picking up an Energy Orb grants 50% more power strength to your next ability cast.
 • More robust Aim Sensitivity options have been added to the Controls menu.

Reactor Sabotage 2.0

Grineer and Corpus Ship Reactor Sabotage missions have been given a total overhaul, complete with diverse mission objectives and a new set of Sabotage-unique tiles.  Reactor Sabotage 2.0 includes:

 • Interactive Mission objectives that will change depending on the squad playstyle.  These objectives will create unique environmental hazards and varying extraction goals depending on the squads choice.
 • 4 new Grineer tiles.
 • 4 new Corpus tiles.
 • Enemy Caches have been added to these missions, players have the option to find 3 in each mission! Finding all 3 can yield access to rewards like Nitain and pieces of the new XIPHOS Landing Craft.

   

Tileset Expansion - Orokin Moon

The Orokin Moon tileset has been expanded to include new game modes.  These additions include:

 • 20 new environmental tiles.
 • Defense, Capture, Rescue, and Warframe’s most difficult Spy Missions yet!
 • Overall improvements to older tileset rooms, including graphical and lighting adjustments.

   

Chat Changes

Warframe’s chat UI has been given a complete overhaul, including new features and more intuitive settings for private conversations and player searching.  We will continue to expand upon the chat UI in the coming updates.  The following changes have been made to the chat UI:

 • Chat has received a visual reskin.
 • Tabs are now icons for default channels and text for private messages, separating chat channels from conversations you’re having with other players.
 • An Emojis tab has been added to the chat UI!  Share your feelings without words using Emoji’s you know and love, in addition to Warframe exclusive Emojis. Enjoy! :D
 • Emoji’s can also be auto-completed with the : command.
 • Emoji color settings has been added to the Chat Options menu.
 • Auto-complete player name functionality has been added.  This tab will open when typing @, and will only show players recently spoken to.
 • Chat channel notifications will now appear in the chat tab when a player’s name has been mentioned in a channel.  This effect will be brief for channels you are currently speaking in, but more prominent for channels you are not currently focused on.
 • Pressing up and down while in a chat channel will display previous messages you’ve sent.
 • Maximum character count in the Trade channel is 180.
 • A whisper button has been added to the player Profile screen.

   

Lighting Improvements

Firstly, this is a sweeping change across the entire game! Please be conscious that some areas may appear overly or underlit. We will work to fix up any rough looking spots - feel free to send screenshots are way in bug threads throughout the appropriate subforums.

With Inaros, the sands of old have been swept away from U18 Warframe leaving behind a newer, more vibrant U18.5 Warframe. In many respects, 18.5 is a remastered, more HD version of Warframe with months of technical graphical improvements and artistic relighting of many parts of the game (and more to come in subsequent updates). On top of these changes are across the board rendering performance improvements we hope you'll enjoy, keep in mind that your particular hardware may benefit more and benefit less depending on your GPU, resolution and preferred graphics settings.

 • Lighting textures have been reengineered to reduce square compression artifacts and ugly color banding. You may have seen me point this out on past Devstreams.         
 • All PBR materials have been recompressed with a more accurate format, new and subtle details are visible on your PBR'd Warframes, gear and in the environment.             
 • Reflection Probes have been built through many areas of the game, grounding PBR materials with more accurate lighting.        
 • Character and weapon lighting includes more accurate 'dual specular' lighting which means metallic surfaces are more realistic and fancy looking.      
 • HDR rendering has been switched to a compact 32bit format which has improved HDR rendering performance for a wide range of GPUs.               
 • Tonemapping has been adjusted to use more of the range of lighting content in the game, images have more detail, particularly richer in the darks.       
 • Motion Blur and Depth of Field have been re-engineered to run faster and look better, fast moving and defocused objects no longer appear 'cut out' on their silhouettes.          
 • Draw order optimizations have been applied to every object in the game, which improves overall performance, particularly in worst-case scenarios.         
 • Atmospheric fog effects are now rendering in a separate lighting pass, allowing richer particle effects at distance without being 'erased' by atmosphere.              
 • Particle lighting has been improved to more accurately represent the local lighting environment.         
 • Wind force modelling on many particle systems increase realism as various environmental particles now respond to explosive forces and Warframe powers – you've also probably seen us showcase this in our most recent Devstream.         
 • Bloom system has been softened and made more seated in the scene. The burnt-out look is replaced with a more subtle and gentle sci-fi glow.         
 • Physics collision, performance and stability have all been improved, as a long-awaited upgrade of Warframe PhysX libraries has been completed.     

   

Interception AI Improvements

Enemies in Interception Missions have been overhauled to help improve the flow of combat over the course of the Mission.  These improvements include:

 • Superior objective finding and hacking agent selection.
 • Better player tracking and more intuitive movement to Squad location.
 • Enemies unable to hack (such as MOAs) will no longer move to engage hacking consoles.

   

Conclave Changes & Additions

 • Recruit Conditioning has been enabled for all players who are Rank 0-2 with the Conclave Syndicate:
  • Players who are Rank 0-2 will be matched together in matchmaking.
  • Effects from Rare mods are disabled in Recruit matches.
  • This option is turned on by default and can be turned off in the Conclave Liset Console if you want to join matches with Rank 3+ players.
  • The option is disabled and removed for players who are Rank 3+ with the Conclave Syndicate.
 • New Annihilation and Team Annihilation Conclave Map: Orokin Moon.
 • All Capture the Cephalon maps with the exception of Gasworks are now playable in Annihilation and Team Annihilation.
 • Mesa and Hydroid are now playable in Conclave.
 • The Akzani and Akjagara are now available for use in Conclave.
 • New Mods added to End of Mission Rewards for all game modes:
  • Rapid Consequence (Sniper) - On Kill, +50% reload speed for 3 seconds.
  • Static Alacrity (Staticor) - +50% Flight Speed, -50% Explosion Radius.
  • Thundermiter (Miter) - 100% chance Charged Projectiles explode, -50% fire rate.
  • Shrapnel Rounds (Marelok) - 200% Multishot, -66% Damage.
  • Ambush Optics (Rubico) - -50% Zoom
  • Brain Storm (Grakata) - On Head Shot, +100% Ammo Efficiency for 0.5 seconds.
  • Skull Shots (Viper) - On Head Shot, +100% Ammo Efficiency for 1 second.
 • New skins available for the following weapons from Teshin at Typhoon Rank:
  • Braton
  • Gorgon
  • Latron
  • Ack & Brunt
  • Dragon Nikana
  • Nikana
  • Skana
  • Dual Skana
  • Angstrum
  • Vasto
  • Dual Vasto
  • Viper
  • Twin Vipers
 • The following Mods and Augments are now available from Teshin:
  • Anti-Flak Plating - +40% resist to Blast damage, -0.1 Mobility
  • Power of Three - Ivara Quiver Conclave Augment - Quiver fires three arrows and consumes 20 more energy.
  • Ward Recovery - Nezha Warding Halo Conclave Augment -  50% of the casting cost returned based on how much protection is left.
  • Discharge Strike - Nekros Soul Punch Conclave Augment - Soul Punch also depletes up to 25 energy from the target.
  • Deceptive Bond - Loki Decoy Conclave Augment -  50% of damage Loki takes is transferred to Decoy, and vice versa.
  • Prism Guard - Mirage Prism Conclave Augment - Prism follows above Mirage for 4 seconds.
  • Antimatter Mine - Nova Antimatter Drop Conclave Augment - Creates a fully charged stationary orb that explodes after 6s or when an enemy gets within proximity.
  • Push & Pull - Equinox Metamorphosis Conclave Augment - Switching to Day-form staggers enemies within 6m and knocks them down when switching to Night-form.
  • Rumbled - Atlas Rumbler Conclave Augment - Atlas becomes a Rumbler with rock armor that can absorb up to 500 damage.
  • Mesa’s Waltz - Mesa Peacemaker Conclave Augment - Dodge roll while Peacemaker is active at the cost of 5 energy.
 • All Warframes now have an innate 4 second immunity to being staggered or knocked down after being staggered or knocked down in Conclave.
 • Increased the damage of daggers and their Stances in Conclave.
 • Reduced the damage of Guiding Light Nikana attack in Conclave.
 • Removed staggers from all equipped melee slide attacks with the exception of Fist weapons in Conclave.
 • Increased the damage of the Grinlok in Conclave.
 • Reduced the damage of the Furis and Dex Furis in Conclave.
 • Reduced the damage of the Snipetron Vandal in Conclave.
 • Increased the ammo pool of Dual Grakatas in Conclave.
 • Removed bounce from Miter’s charged shot in Conclave.
 • Increased the damage of the Hind in Conclave.
 • Reduced the damage of the Strun Wraith in Conclave.
 • Increased AoE damage of the Penta, Castanas series, Talons and Kulstar in Conclave.
 • Increased the ammo pool of Penta series in Conclave.
 • Increased the lifetime of the Castanas series and Talons in Conclave.
 • Increased the damage of the Kulstar in Conclave.
 • Increased the damage of the Tonkor in Conclave.
 • Increased the ammo pool of the Tonkor in Conclave.
 • Tonkor projectile now has a max of two bounces before exploding on next impact in Conclave.
 • Increased the damage of the Angstrum in Conclave.
 • Increased the AoE of the Simulor series in Conclave.
 • Removed the Headshot damage multiplier from the Simulor series in Conclave.
 • Increase the range and damage of Ash’s Bladestorm in Conclave.
 • Increased the damage and decreased the health of Chroma's Effigy in Conclave.
 • Increased the range of Nova's Molecular Prime in Conclave.
 • Increased the range and damage of Loki's Radial Disarm in Conclave.
 • Increased the range of Frost’s Avalanche in Conclave.
 • Increased the duration of Vauban’s Vortex in Conclave.
 • Increased the range of Nezha’s Divine Spears in Conclave.
 • Increased the range of Volt’s Overload in Conclave.
 • Increased the range of Rhino’s Stomp in Conclave.
 • Range and damage increased of Saryn’s Miasma in Conclave.
 • Increased the range and lowered damage of Oberon’s Reckoning in Conclave.
 • Decreased the damage and range of Excalibur’s Slash Dash in Conclave.
 • Reduced the damage of Mirage’s Prism in Conclave.
 • You can no longer gain energy when Mirage’s Eclipse is active in Conclave.
 • Ivara’s Encumbered Arrow now has a 2m AoE and its duration increased to 5 seconds in Conclave.
 • Ivara’s Null Shield Arrow duration increased to 5 seconds in Conclave.
 • The Soaring Strike Mod is no longer usable with the Attica or Daikyu in Conclave.
 • The Deft Tempo Mod is no longer usable with Launcher weapons in Conclave.
 • Reduced the Standing cost of Void Key packs from Conclave Syndicate.
 • Reduced the Standing cost of Rank 1 Conclave Syndicate Mods.
 • Reduced the capacity cost of target marking Conclave Mods.
 • Reduced the capacity cost of faster movement-while-aiming Conclave Mods.
 • Reduced the capacity cost of damage bias Conclave Mods.
 • Reduced the capacity cost of quick holster/draw Conclave Mods and lowered from Rare to Uncommon.
 • Armored Acrobatics, Armored Evade and Armored Recovery Conclave Mods lowered from Rare to Uncommon.
 • Adept Surge Conclave Mod - health penalty has been increased from -20 to -25
 • Rising Skill Conclave Mod - Shield penalty has been increased from -25 to -30
 • Calculated Spring Conclave Mod - Health bonus has been increased from +20 to +25
 • Tempered Bound Conclave Mod - Shield bonus has been increased from +25 to +30
 • Anticipation Conclave Mod - immunity to being staggered or knocked down after being staggered or knocked down reduced to 4 seconds.
 • Secondary Wind Conclave Mod - Duration reduced to 5 seconds.
 • Reduced the minimum player count to start for all game modes.
 • Reduced the respawn timer for Capture the Cephalon to 10 seconds.
 • Reduced the respawn timer for Annihilation and Team Annihilation to 8 seconds.
 • You no longer automatically respawn after dying in Private/Friends only matches in Conclave.
 • All cosmetic only Sigils are now wearable in Conclave.
 • Players who drop the Cephalon in Capture the Cephalon must now wait 3 seconds before being able to pick it back up again.

 

Archwing Changes

 • Changed the number of Excavation extractions required in The Archwing Quest to 2.
 • Made various optimization improvements to the final Mission in The Archwing Quest.
 • Archwing Crafting requirements have been adjusted for players crafting the Odonata in The Archwing Quest:
  • Orokin Cell is now 3x Control Module.
  • Wings BP Neural Sensor is now Neurode.
  • Systems BP 500 Plastids is now 300 Circuits.
  • Reduced crafting time for main BP to 12 hours.

    

Warframe Resistance and Immunity Changes

The following changes have been made to Warfarme Ability powers when used against boss-type enemies.  These changes do not affect the damage each Ability does as discussed in our Developer Workshop here: https://forums.warframe.com/topic/605059-immunity-vs-resistance/

 • Zephyr’s Tornado and Dive Bomb will no longer ragdoll boss-type enemies.
 • Zephyr’s Tailwind will no longer be able to knockdown boss-type enemies.
 • Valkyr’s Paralysis will no longer be able to stun boss-type enemies.
 • Valkyr’s Warcry now has diminishing returns against boss-type enemies.
 • Saryn’s Venom will be able to properly spread and receive spores from nearby boss-type enemies.
 • Volt’s Shock and Overload will no longer be able to electrocute boss-type enemies.
 • Hydroid’s Tidal Wave will no longer ragdoll boss-type enemies.
 • Hydroid’s Undertow will no longer pull in boss-type enemies.
 • Tentacle Swarm will no longer be able to grab boss-type enemies unless they’ve died.
 • Ivara’s Sleep Arrow now has diminishing returns against boss-type enemies.
 • Ivara’s Prowl will no longer be able to steal from boss-type enemies.
 • Limbo’s Banish will no longer be able to ragdoll or move boss-type enemies into the Rift.
 • Loki’s Radial Disarm will no longer be able to disarm, stun or dismember boss-type enemies.
 • Loki’s Irradiating Disarm Augment will no longer be able to confuse boss-type enemies.
 • Mag’s Pull will no longer move boss-type enemies.
 • Mag’s Crush will no longer lift or ragdoll boss-type enemies.
 • Mag’s Fracturing Crush Augment will no longer stop boss-type enemies.
 • Banshee’s Sonic Boom, Silence, and Sound Quake will no longer be able to push, stun, or stagger boss-type enemies.
 • Ember’s Accelerant will no longer be able to stun boss-type enemies.
 • Ember’s World on Fire will no longer be able to knockdown boss-type enemies.
 • Equinox’s Rest & Rage will now slow boss-type enemies instead of putting them to sleep.
 • Excalibur’s Radial Blind and Radial Javelin will no longer stagger boss-type enemies.
 • Frost’s Freeze and Avalanche will no longer freeze boss-type enemies.
 • Frost’s Snow Globe will no longer freeze or push boss-type enemies.
 • Rhino’s Charge will no longer ragdoll boss-type enemies.
 • Rhino’s Stomp will no longer put boss-type enemies in stasis.
 • Mesa’s Shooting Gallery will no longer jam or stun boss-type enemies.
 • Mesa’s Muzzle Flash Augment will no longer blind boss-type enemies.
 • Oberon’s Smite will no longer ragdoll boss-type enemies.
 • Oberon’s Reckoning will no longer put lift boss-type enemies.
 • Nyx’s Mind Control and Chaos now have diminishing returns against boss-type enemies.
 • Nekros’ Terrify will no longer fear boss-type enemies, but will continue to apply an armor reduction debuff.
 • Nekros’ Shadows of the Dead will no longer be able to summon boss-type enemies.
 • Nezha’s Divine Spears will no longer pin or ragdoll boss-type enemies.
 • Vauban’s Bounce will no longer bounce boss-type enemies.
 • Vauban’s Bastille will slow boss-type enemies instead of lifting and placing them in stasis.

   

General Changes

 • Players will now keep parts of their inventory when reconnecting to a Mission after having crashed or disconnected:
  • Clients can only recover their previous rewards as long as the Host is still in the Mission.
  • The Mission must still be in-progress and not completed for a Client to receive their rewards.
 • It is now possible to finish missions during Red Text's Updates without losing your stuff.
 • Players can now see Relay Instance available to them and how many slots are currently available.  This should help friends and clanmates better find each other when visiting Relays.
 • Void missions like Exterminate now start un-alert, allowing them to be stealthable. Enemies are un-alert until something happens (e.g they see you, you start the Mobile Defense task), which is now a temporary level-wide alert.
 • Exterminate Missions now require a players to earn a kill every 15 minutes.  A 20 second warning will be given before the end of the 15 minute period, at which point players that have not killed an enemy will automatically fail the Mission.  *Please note: This timer is cancelled when an Exterminate Objective has been completed, allowing players to roam a level for as long as they like!
 • Players will now auto-extract 20 seconds after killing the final enemy in Archwing Exterminate Missions, or upon reaching the Extraction zone.  Further adjustments to this may follow to help refine the timing of extraction.
 • A new ‘Hide Owned’ button has been added to the Syndicate Offerings menu
 • Grineer Flameblade has now been given a flaming blade!  To compensate for this lack of firepower we have given the Grineer Flameblade two flame axes. These attacks have a high chance to proc burning, which will hopefully make the Flameblade feel a little better.
 • Grineer Powerfists will now slam the ground before entering melee range, setting off an electric proc to disorient his target.  He is also really jealous of the Flameblade, but that’s life.
 • Players can now access the Quest Menu anywhere in the Landing Craft by accessing the Pause menu (default ‘Esc’ key).
 • New European matchmaking regions have been added for Russian players as per: https://forums.warframe.com/topic/594739-coming-soon-new-eastern-euru-matchmaking-region/
 • A search bar has been added to the Foundry!
 • A search bar has been added to Trading item sub-menus!
 • The Stalker will no longer appear to attack players wearing a Warframe under Rank 10.
 • The Stalker’s blueprint drop chance has been increased to 50%.
 • The minimap will now display directional markers on enemies to show where their focus is, including an awareness indicator to display if the enemy has been alerted to your presence..
 • The Quanta, Mutalist Quanta, and Volt have all been given a PBR update.
 • Various Dojo elements, Darvo’s banner, and ice elemental hazards have been given a PBR update.
 • Multiple Grineer and Corpus facilities and instruments have been given a PBR update.
 • Hunhow’s textures have been given a visual update.
 • Tenno Operators have been given a new level of detail on their facial expressions.
 • A small hint on when to use Focus powers will now play when picking up the Operator in the Second Dream Quest.
 • Increased the Audio FX volume of Madurai’s Focus blast.
 • Adjusted the audio FX on the Strun’s reload.
 • Ranking up at the end of a Mission or inside a Landing Craft will now play an appropriate sound.
 • Interrupting a charged weapon with a melee attack will no longer fire a weapon, and instead will cancel the charge.
 • Improved the quality of the HUD icons for Zenurik Systemic Override and Vazarin New Moon Focus abilities.
 • Squads can now join a Relay together, instead of being paired into separate instances.
 • Players will no longer be able to sell Quest-based items, or blueprints that will halt the progress of their Quest.
 • Hydroid’s Tempest Barrage will now display a preview of its AoE zone before being cast.
 • Scavenger Drones, Sapping Ospreys, Leech Ospreys, Mine Ospreys and Mutalist Osprey Carriers can now be spawned in the Simulacrum.
 • Players will now see their Squad’s Landing Crafts outside of the Liset when preparing for a Mission.
 • Players can now adjust their Matchmaking settings (ie.Public, Friends Only) while in a Squad.
 • Players can now disable some ‘tutorial’ VO designed to announce enemy types (ie- ‘We have Infested’).
 • Slightly adjusted the Ignis’ audio FX.
 • Updated Ogris visual impact and muzzle flash FX.
 • Penta explosions visual FX have been updated, and will now be based on the player’s energy color.
 • Players can now purchase up to 5 additional loadout slots from the ‘Loadout Options’ menu in the Arsenal.
 • Mastery Rank tests against enemy waves have been given a difficulty update.
 • Mastery Rank 5 test has had its hacking puzzles reordered in order of difficulty.
 • Grineer Ramparts will now play a unique overheat audio FX when the clip reaches zero.
 • Added stealth finishers for Machete, Polearm, Rapier, Staff, Sword, Sword & Shield, Tonfa, and Whip weapons when used against MOAs.
 • The Sonicor’s camera explosion shake will no longer affect other players in the Squad.
 • Kubrow have received various improvements to their movements and pathing to help make their speed, movement, and general navigation much smoother.
 • Kubrow should no longer become stuck under stairs when following a player.
 • Kubrow should now ‘duck’ when close to the player, reducing the chance that the Kubrow will block the player’s line of fire.
 • The Chesa Kubrow will now be more responsive when picking up multiple items in close proximity.
 • Clan Tier reduction has been disabled during Leaderboard events.
 • Void Exterminate Missions will now only activate a temporary alarm when the player is discovered, instead of a level-wide alert.
 • Atlas’s Landslide and Rhino’s Charge now have a 0.8x energy multiplier per successive hit.
 • Valkyr’s Ripline now has a 0.5x energy multiplier per successive hit.
 • Widespread improvements to the damage and critical stats of Hate, Reaper Prime and Ether Reaper have been made.

Fixes

 • Fixed the Orokin Moon tileset have improperly lit light fixtures in some treasure rooms.
 • Fixed Sheev Parts being untradable.
 • Fixed Nezha’s secondary weapon floating out of hand when in his Noble Animation idle.
 • Fixed the Liset not being properly colored when using the default color palette.  
 • Fixed Ivara’s Navigator Ability causing arrows shot by her Artemis Bow to fly off course.
 • Fixed hazards created by destroyed Infested Hives still hitting players in Limbo’s Rift.
 • Fixed Banshee’s Sonar Resonance Augment not properly functioning when an enemy is ragdolled during the killing blow.
 • Fixed an issue that would cause players to be unable to see each other in Relays.
 • Fixed Chroma’s Elemental Ward not functioning when the Cold element is used.
 • Fixed security sensors not properly functioning in the first stage of the Second Dream Quest.
 • Fixed a pair of ramps in the Grineer Galleon tileset that would appear as completely black.
 • Fixed the Arachne Arcane not producing a HUD icon when proccing.
 • Fixed an ancient bug that prevented Shock Eximus auras from having any effect.
 • Fixed players being able to control other player's ship flaps during the loading screen.
 • Fixed a permanent ‘Please Wait’ message appearing when backing out of the Conclave Arsenal back to the Conclave Game Mode Terminal in the Landing Craft.
 • Fixed some cinematic sound FX continuing to play when skipping cinematic cutscenes.
 • Fixed Clients being unable to switch out of a Synthesis Scanner when they only have a secondary weapon equipped in a Mission.
 • Fixed n error causing extraction to trigger early in Archwing when the first Cache is found before the main objective of The Archwing Quest.
 • Fixed fan shadow FX in Grineer Galleons disappearing when not watched for several seconds.
 • Fixed some cracks in the Grineer Galleon’s walls that would allow players to see out of the tileset.
 • Fixed a slightly out of place skybox that was poking through terrain in the Grineer Settlement tileset.
 • Fixed an invisible barrier preventing players from fully exploring the ‘cave hangar’ portion of the Corpus Outpost tileset.
 • Fixed Ivara’s Dashwire causing players to fall out of the level when used to walk into an area that would normally teleport the player in-bounds.
 • Fixed some issues with VO not playing properly in The Archwing Quest.
 • Fixed a crash that would occur when rushing an Archwing Blueprint in The Archwing Quest.
 • Fixed Alt+F4 allowing players to close Warframe then rejoin a Mission with their revives refreshed.
 • Fixed Wukong’s Iron Staff animations breaking if a player uses their melee attack on a Nullifier.
 • Fixed Kubrow appearing as recovering in the Arsenal after rushing a Kubrow from Stasis.
 • Fixed an issue preventing players from respawning in the Simulacrum if they die, forcing them to restart the game.
 • Fixed Infested Brood Mothers not doing any damage with their melee attacks.
 • Fixed Missions showing a Kubrow as ‘Expired’ after putting a Kubrow in stasis without equipping another companion.
 • Fixed Atlas’ Landslide not functioning on enemies impaled by Nezha’s Divine Spears.
 • Fixed Loki being able to get stuck between invisible walls on the Orokin Moon tilesets debris after using Switch Teleport.
 • Fixed Wall Cling not properly stopping all momentum when used as a Client.
 • Fixed enemies improperly ragdolling when impaled by Nezha's Divine Spears.
 • Fixed some Interception Missions only spawning 2-4 enemies for Missions that are active with only 1-2 players.
 • Fixed Mobile Defense terminals displaying a ‘Release Lockdown’ context action when there is no actual lockdown.
 • Fixed hacking terminals becoming unhackable if the Stalker teleports a player mid-using the terminal.
 • Fixed toggled Abilities preventing energy drain effects from Leech Eximus enemies.
 • Fixed a crash that would occur when switching audio devices.
 • Fixed sale icons not properly appearing on items in the Relay Arsenal.
 • Fixed some instances of your Companion or Companion’s weapon not appearing in the End of Mission results screen.
 • Fixed some boss abilities still being able to hit Limbo when in the Rift via Rift Walk.
 • Fixed the Vectis Prime not displaying any hit FX.
 • Fixed beam weapons playing excessive audio FX when coming in contact with some surfaces or being parried.
 • Fixed Codex and Synthesis Scanner audio FX playing for entire squad, instead of just for the player using the Scanner.
 • Fixed Landing Craft skins not properly displaying the correct skin after highlighting a not-purchased skin in the Customize Landing Craft menu before starting a Mission.
 • Fixed players being able to see a portion of the skybox when inside their Landing Craft.
 • Fixed Mesa’s Specter / Infested Mesa not being able to cast Peacemaker.
 • Fixed Wyrmius’ key bindings not being properly set until after the first time the player had revived.
 • Fixed Excavators disappearing for a brief moment after falling from the sky.
 • Fixed Dojo room messages not properly appearing for Clients.
 • Fixed an issue where picking up an item while using Ivara’s Artemis Bow would cause the player to be unable to drop the object, or have it disappear forever.
 • Fixed an issue that caused the Snipetron to skip reload animations.
 • Fixed the Adhesive Blast Mod causing Penta weapons to detonate after a certain amount of time.
 • Fixed Kubrow and the Diriga attacking enemies after a stealth kill.  They will now wait for a target to be ‘alerted’ before choosing to attack.
 • Fixed an error allowing High Noon’s Final Showdown combo to loop indefinitely.
 • Fixed Glaive holster animations not properly playing if a player uses a terminal after a charged throw.
 • Fixed Omega Isotopes appearing as common resources.
 • Fixed the Atomos causing Mag’s Bullet Attractor bubble to turn black when hit.
 • Fixed multiple enemies hitting twice with one melee attack, instead of only hitting one.
 • Fixed Clients not being able to properly hear Grineer Manic audio FX.
 • Fixed Void Laser Plates having no Codex entry.
 • Fixed the Stalker’s Acolytes looking like Excalibur in the Codex.
 • Fixed an issue enabling players to exceed the Mod capacity of their Warframe.
 • Fixed the Grineer Galleon Defense tileset showing out of place environment decorations.
 • Fixed the Grineer Galleon Defense tileset missing a minimap.
 • Fixed secondary weapons not properly displaying a flashlight.
 • Fixed an error causing Trinity’s Energy Vampire to potentially instant kill bosses.
 • Fixed the Ninkondi disappearing from the player’s hands when pulled and dragged.
 • Fixed multiple weapon holsters that did not sit properly on the Trinity Strega Skin.
 • Fixed the Sensor Regulator Eximus not properly showing next to his thrusters in the Codex as per:https://forums.warframe.com/index.php?/topic/585417-sensor-regulator-eximus-codex-animation/
 • Fixed players necks turning in the wrong direction while running with a charged weapon.
 • Fixed the Grakata, Prisma Grakata, and Embolist improperly using the Ignis’ reload animation.
 • Fixed an issue with Equinox’s visual Ability FX lingering for too long.
 • Fixed Vay Hek’s radial explosion FX when landing in Terra form displaying at the wrong axis.
 • Fixed some choke points in various tilesets where MOAs would get stuck.
 • Fixed an issue causing tutorial Transmissions to be played in the Landing Craft even when disabled in the audio options.
 • Fixed Clients not being able to migrate to their own lobby when disconnected from a Host while in their Landing Craft.
 • Fixed a portion of the Void Exterminate tileset where players could exit the map.
 • Fixed Mods sometimes not properly applying when equipped.
 • Fixed the Clan treasury not properly updating after a trade when Trade Tax is enabled.
 • Fixed some Dark Sector Missions having duplicate +% bonuses, instead of two bonuses for separate weapon types.
 • Fixed Mastery Tests 1,2 3, and 7 not spawning enemies.
 • Fixed an issue causing gamepad button notifications to be missing in Tutorial Missions.
 • Fixed enemies not properly spawning in Wyrmius from the login screen.
 • Fixed Wyrmius’ Osprey enemies vibrating when attempting to move.
 • Fixed turrets in Wyrmius getting stuck in the ceiling on spawn.
 • Fixed turrets in Wyrmius not firing properly.
 • Fixed the Login button not functioning properly when accessed with a controller or gamepad.
 • Fixed an error that would occur when viewing Ability stats.
 • Fixed Chesa Kubrow getting stuck when trying to pick up unreachable items.
 • Fixed Chesa Kubrow becoming stuck when trying to attack a crate it can’t reach.
 • Fixed icons not displaying properly with the Steam controller in Big Picture mode.
 • Fixed Nullifier Bubbles not properly deactivating abilities for Clients.
 • Fixed Warframes with ‘alternate weapon’ ultimates (i.e. Valkyr, Excalibur, etc) not properly earning Focus when using these Warframe-specific weapons.
 • Fixed Warframes not properly earning Focus from kills earned from NPC’s summoned by Warframe powers (i.e. Rumblers, Shadows of the Dead, etc).
 • Fixed an error allowing players to improperly wall jump off certain items.
 • Fixed an error causing sniper rifle scope damage modifiers to be applied twice.
 • Fixed an error allowing players to access Dojo rooms that had not had their required contributions met.
 • Fixed a hole in the terrain in the Corpus Outpost tileset in Excavation Missions.
 • Fixed Excavation Power Cell carriers not properly dropping Power Cells when killed in melee.
 • Fixed multiple Syandanas not sitting properly on Loki Prime when wearing the Knave skin.
 • Fixed the Misa Prime Syandana floating too far off multiple Warframes.
 • Fixed the left Edo and Left Prisma Edo Shoulder Plate clipping through Mag Prime’s shoulder.
 • Fixed Pakal armor accessories sitting improperly on Excalibur when wearing the Proto-Armor skin.
 • Fixed Ivara’s agile unarmed idle animation clipping through her hood.
 • Fixed the Vulkar Wraith not appearing in the codex.
 • Fixed both Nova animation sets using the same picture.
 • Fixed the Focus Booster HUD notification improperly blinking multiple times when activated.
 • Fixed a visual issue causing Heavy Gunners bodies to turn completely black.
 • Fixed various terrain and lighting issues in the Orokin Halls Conclave Map.
 • Fixed the ‘Loadout’ button being barely visible in the Conclave Lobby.
 • Fixed the Body Count Mod adding excessive time to Wukong’s melee combo counter due to his passive.
 • Fixed ammo pickups not properly restoring the Staticor’s ammo to full capacity in Conclave.
 • Fixed the Cephalon in Capture the Cephalon clipping into the floor when dropped.
 • Fixed various localization issues.Σχόλια - Παρατηρήσεις

DinieldentFem

Gone are the days when we used to spend sleepless nights, thinking of what course to join for making our future great.|" Gone are the days when we used to spend sleepless nights, thinking of what course to join for making our future great. [url=http:

πρίν 8 μήνες
ChesterEmuth

" In this feature, a student can type of a question in his device which will further display straight to the teacher’s device.|" In this feature, a student can type of a question in his device which will further display straight to the teacher&rsquo

πρίν 11 μήνες
XRumerTest

Hello. And Bye.

πρίν 13 μήνες
inderwex

A straightforward Google lookup will express you many websites from which you'll attain the converse promo code. You would like to utilize these codes to receive the solutions and remedies you should like at discounted value ranges that may be of won

πρίν 14 μήνες
inderwex

For you to obtain the right case for your mobile phone, you need to think about a variety of ideas. Prior to producing the acquisition, exam the case and ensure that it is compatible with all your telephone. Some models match many types. In the event

πρίν 14 μήνες
inderwex

converse basketball are a big strike across lots of unique age-teams, pattern genres and social circles. As 2011 nears the end of the year, the trendy men's and women's trainers have, but yet again, proved a favorite option a development that would s

πρίν 15 μήνες
inderwex

For roughly a hundred a long time, Converse Outlet Converse Chuck Taylor All-Star have been an U . s . and Canadian civilization megastar. It had been 1917 in Malden, Massachusetts when Marquis M. Converse as well as Converse Rubber Shoe Corporation

πρίν 15 μήνες
inderwex

Converse concentrates on various class of women and men like males, females, children, and so forth. In these Converse shoe for men suppliers individuals may get a whole lot of colors and sizes and importantly unique sorts of footwear which pretty ve

πρίν 15 μήνες
WallaceWeers

πρίν 15 μήνες
Vnxokyfj

KickOff Show: Championnat WWE Tag Team: Cesaro et Tyson Kidd (c) vs The New Day: Le New Day vient en ?Extreme Rules' avec une meilleure réaction de la foule - réaction de la foule négative - mais il a travaillé pour eux. Il siège actuellement ci

πρίν 20 μήνες
Nkyeagat

Les seules pertes pour le Real Madrid cette saison sont venus contre l'Atletico Madrid et une perte très décevant de la Real Sociedad. Westbrook blessé à la main plus t?t dans la saison et a joué seulement quatre matchs afin far. 271 avec 40 cir

πρίν 20 μήνες
Wmummzhu

However, les Rocheuses veulent aurait un jeune lanceur supérieure en retour de les Yankees. Mark mes mots, si je ne me bats pas Chavez Jr. Nous lui avons demandé de faire un certain nombre de choses et elle va avoir à faire certaines de ces choses

πρίν 20 μήνες
Nmrargoj

While il n'y a pas grande compétition internationale dans les prochains mois ou un jour férié patriotique en Avril, la plupart des avant-premières, y compris à partir Nicekicksand Sneakernews, marqué ce coloris que l'édition 'USA' de l'LeBron

πρίν 20 μήνες
Ztosayhv

Suzuki a joué les deux dernières années et demi pour les Bronx Bombers, alors il est tout à fait conscient du système en place et le gérant Joe Girardi. Cela étant dit, cette division est en place pour l'aper?u de grabs. Parce qu'encore une fo

πρίν 20 μήνες
Nswctqwn

Il a été formidable dans le premier Clasico contre le FC Barcelone, puis a commencé à faire de plus en plus fortes apparitions pour son club. En fait, Anderson est un ami personnel de la mine. Nous sommes ici pour nous battre contre deux adversai

πρίν 20 μήνες
Bxmtwizh

By plus rationalisée, maillots actuels de l'équipe disposent d'assez le nouveau logo sur le bras, faire dispara?tre les rayures tout à fait. Donc, il doit se réinitialiser et obtenir dans ce cadre de l'esprit et à se préparer à une autre saiso

πρίν 20 μήνες
Erjpvqhq

Louis Rams, Arizona Cardinals1. Here le top cinq agent libre running backs cette intersaison: 1. Peur de se battre boxeurs gauchers comme Pacman?, a déclaré Arum, \u0026 ldquo; Je promu le gars depuis 10 ans, et je sais combien il était difficile

πρίν 20 μήνες
Vxfayusr

Brees a 10 interceptions (eu 12 toute la saison dernière) et a jeté les plus bas tiers interceptions dans la ligue. Le premier match de la première session entre Varvara Lepchenko et Agnieszka Radwanska est prévue pour démarrer à 19 heures EST.

πρίν 20 μήνες
Cnzeboqf

As Tim Cowlishawof le ?Dallas Morning Nouvelles', écrit, 'Romo avait une belle saison, mais il \u0026 rsquo; s pas MVP digne lorsqu'ils sont empilés contre Murray \u0026 rsquo;. The brésilienne était particulièrement excellent dans ce match cont

πρίν 20 μήνες
Fewcndfo

Barcelona aura sur Almeria, et d'essayer de prolonger leur séquence victorieuse à six matchs. Le lapin a sorti Hornswoggle, qui accompagnait Slater et O'Neil, tandis que le Usos éliminés Slater et O'Neil après le combat. Il n'y a pas de honte à

πρίν 20 μήνες
WallaceWeers

[url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes bags nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes handbags nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]cheap hermes nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz

πρίν 20 μήνες
Vfxgenrj

Les Bears ont été l'une des équipes les plus décevants cette saison, mais ils seront de jouer à domicile. He actuel de notation est aussi le meilleur buteur de la Ligue des Champions et détient une avance de quatre buts sur Ronaldo. Pacquiao se

πρίν 20 μήνες
Vriybbmb

Il était la course des plus proches des femmes à New York depuis la Grande-Bretagne Paula Radcliffe a également terminé trois secondes d'avance sur Susan Chepkemei du Kenya en 2004. Procédé Kyrie 1 'All-Star' dispose d'une partie supérieure gr

πρίν 21 μήνες
Sqauzqrs

Cutler, qui a passé la six dernières saisons de sa carrière avec les Bears, complété 66,0 pour cent de ses passes la saison dernière pour 3812 verges avec 28 touchdowns. Selon certaines sources, le champion des poids moyens du World Boxing Coun

πρίν 21 μήνες
Qqxyqlac

Partager cet article sur Facebook Like Us Nouvelles connexes Nouvelles de boxe 2014: Gennady Golovkine veut Showdown Avec Lutte Miguel CottoManny Pacquiao suivante: 'Pacman' ne se concentre pas sur la notation Knockout victoire contre Chris Algieri '

πρίν 21 μήνες
Lhzafvij

En comparaison à 2008, son objectif de notation nombre est beaucoup plus élevé. mouvement de la balle a eu un problème avec Rose dans et hors de la gamme, comme attaquant de puissance Joakim Noah conduit les Bulls pour les passes avec seulement 7

πρίν 21 μήνες
Mueebihd

Panthers gagner 24 17Follow Damon Salvadore sur TwitterFOR PLUS NOUVELLES ET MISES à JOUR SPORTS, cliquez sur ce lien pour visiter LATIN POST. Partager cet article sur Facebook Like Us deux Huppenkothen et Ronaldo sont à venir au large de ruptures.

πρίν 21 μήνες
Zprnkycn

and seven other celeb relationships to survive jail timeRAID HOAXWife faked burglary by trashing hou. "rts daily LIVE blogRelated Storiesdeal me inArsenal, Chelsea, Manchester United and ALL Premier League clubs - get the latest transfer news, update

πρίν 21 μήνες
Hhyorqem

"But following Berahinos move last week, Pulis said the striker needed to get his act together." mheathsmith13th February 201710:00 pmThat’s all from us on the live blog tonight. 75 yearsClub security guards have been handing out letters instru

πρίν 21 μήνες
WallaceWeers

[url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes bags nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]hermes handbags nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz/]cheap hermes nz[/url] [url=http://www.heurisko.co.nz

πρίν 21 μήνες
inderwex

[url=http://www.cheapjcsuits.com/dresses]juicy couture dress[/url] Need to you be involved with any board activity, you may undoubtedly have read with the Vans brand. But even though you really do not but want some outstanding footwear on the height

πρίν 22 μήνες
inderwex

[url=http://www.cheapjcsuits.com/jewelry/rings]juicy couture rings[/url] For people Hermes Luggage outlet birkin baggage hermes kelly bag outlet affordable people who actually need natural options, several pesticides created from oils are presented.

πρίν 22 μήνες
WallaceWeers

[url=http://www.meizitang-deutschland.de/]Meizitang Abnehmen Kapseln[/url] [url=http://www.meizitang-portugal.com/]meizitang soft gel[/url] [url=http://www.meizitang-deutschland.de/]Meizitang Kapseln[/url] [url=http://www.meizitang-deutschland.

πρίν 22 μήνες
Saypznop

LEONARDO ULLOA claims he will “never play for Leicester again after seeing a move to Sunderland fall through.Alamy3The pacey forward only made his first team debut for Stade Lavallois the other dayTottenham ha.What Lincoln City and Sutton Unite

πρίν 23 μήνες
Dtmfkunj

πρίν 23 μήνες
Denniselono

It preserves the ingredients with its photosynthetic interaction with light.Versativa is a new project of ForeverGreen, [url=http://www.wholesalesportsnfljerseys.us.com/]Wholesale Jerseys From China[/url], who you are probably already aware, is a mul

πρίν 2 χρόνια
RobertSer

"Without them, things would not have been done so smoothly, and the cost would have been much higher," he said."The rock band Alabama Shakes was honored the Best Rock Performance and pretelecast Best Rock Song for "Don't Wanna Fight, [url=http://www.

πρίν 2 χρόνια
ChesterEmuth

2009 Author: kayemarks Category: AdvertisingUsing templates for business card printing is what most businesspersons use nowadays for a quick and hassle free way to print. Jen and Justin wanted to surprise guests and guests were certainly surprised,

πρίν 2 χρόνια

Σχολιάστε το άρθρο...

Πείτε μας πόσο κάνει 4 + 7?

Περισσότερα Άρθρα